Prejsť na obsah

Samospráva

Návrh na zmenu VZN č. 241 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Košice

Návrh na nové VZN o poskytovaní sociálnych služieb v pôsobnosti územnej samosprávy mesta Košice a určovaní úhrad za ich poskytovanieOznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou vo veci schválenia aktualizovaného plánu prác podľa zákona o environmentálnych záťažiach a výzva pre združenia s právnou subjektivitou na prihlásenie sa za účastníka konania.

Predošlá strana