Prejsť na obsah

Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Návrh Programového rozpočtu mesta na roky 2024 - 2026 je zostavený v súlade s príslušnými právnymi normami. Východiskom pre spracovanie rozpočtu mesta bol rozvojový dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Košice a jeho funkčnej oblasti 2022–2027 a Akčný plán rozvoja mesta Košice 2022-2024 rešpektujúc finančné možnosti mesta.
Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu tunajšieho stavebného úradu č. MK/A/2024/04739-41/II/BAL zo dňa 17.apríla 2024, ktorým bola povolená zmena územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.09.2016, pre stavbu „Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné číslo 2880/1, 2880/2, 2880/3, 2881 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3003/1, 3862, 3852/1, 3001/1, 2735/22 v katastrálnom území Terasa,
Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou vo veci schválenia aktualizovaného plánu prác podľa zákona o environmentálnych záťažiach a výzva pre združenia s právnou subjektivitou na prihlásenie sa za účastníka konania.