Prejsť na obsah

Články - Stavebné a územné konania

Zoznam aktuálnych článkov

Upovedomenie o podaní odvolania voči rozhodnutiu tunajšieho stavebného úradu č. MK/A/2024/04739-41/II/BAL zo dňa 17.apríla 2024, ktorým bola povolená zmena územného rozhodnutia o umiestnení stavby č. A/2016/08812-19/II/BAL zo dňa 23.09.2016, pre stavbu „Novostavba bytového domu, Bernolákova 24, Košice“ na pozemkoch KN-C parcelné číslo 2880/1, 2880/2, 2880/3, 2881 v katastrálnom území Terasa a na pozemkoch KN-C parcelné číslo 3003/1, 3862, 3852/1, 3001/1, 2735/22 v katastrálnom území Terasa,

Predošlá strana