Zmeny a doplnky
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 34
O podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľovMestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 655 prijatým na svojom XVII. rokovaní dňa 26.6.2001 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 10 ods. 3 písm. a/ zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice ustanovuje :Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č. 34 o podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov prijaté uznesením MZ v Košiciach č. 422 zo dňa 5.9.1996, uznesením MZ v Košiciach č. 455 zo dňa 24.10.1996, uznesením MZ v Košiciach č. 737 zo dňa 18.12.1997,uznesením MZ v Košiciach č.800 z 26.2.1998, uznesením MZ v Košiciach č. 817 zo dňa 30.4.1998 , uznesením MZ v Košiciach č. 210 z 8.11.1999 a uznesením MZ v Košiciach č. 290 z 28.2.2000 , uzn. č. 385 z 29.6.2000 , uzn. č. 572 z 22.2.2001, uzn. MZ č. 615 zo dňa 26.4.2001 a uzn. MZ č. 655 zo dňa 26.6.2001 sa mení takto:

Z prílohy č. 1 - Zoznamu bytových domov so sociálnymi bytmi sa vypúšťajú domy:


ulica b.j.

Alžbetina 16 3
Alžbetina 33 2
Alžbetina 37 2
Alžbetina 13 - Mäsiarska 3
Grešákova 10 1
Hlavná 15 Zvonárska 6 6
Hlavná 33 Orlia 5 2
Hlavná 37 1
Hlavná 51 Kováčska 12 5
Hlavná 105 1
Hlavná 14 6
Hlavná 18 1
Hlavná 60 Mäsiarska 21 5
Kováčska 47 5
Kováčska 8 1
Kováčska 23 7
Kováčska 34 1
Mäsiarska 22 1
Mäsiarska 39 2
Mäsiarska 15 5
Mäsiarska 35 6
Mäsiarska 36 2
Mäsiarska 46 1
Mäsiarska 54 3
Mlynská 18 5
Mlynská 9 - Orlia 1 2Čl. II

Primátor mesta sa splnomocňuje, aby vydal úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 34 o podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov prijaté uznesením MZ v Košiciach č. 422 zo dňa 5.9.1996, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením MZ v Košiciach č. 455 zo dňa 24.10.1996, uznesením MZ v Košiciach č. 737 zo dňa 18.12.1997,uznesením MZ v Košiciach č.800 z 26.2.1998, uznesením MZ v Košiciach č. 817 zo dňa 30.4.1998 , uznesením MZ v Košiciach č. 210 z 8.11.1999 a uznesením MZ v Košiciach č. 290 z 28.2.2000, uzn. č. 385 z 29.6.2000 , uzn. č. 572 z 22.2.2001 a uzn. MZ č. 615 zo dňa 26.4.2001 a týmto uznesením.


Čl. III

Táto zmena nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.JUDr. Zdenko Trebuľa      
primátor mesta Košice      


Zverejnené dňa:  12.7.2001
Účinné od: 27.7.2001Zmeny a doplnky vo VZN č.34 a v prílohe č.1:
uznesenie č. 737   (18.12.1997)
uznesenie č. 800   (26.2.1998) 
uznesenie č. 817   (30.4.1998) 
uznesenie č. 210   (8.10.1999) 
uznesenie č. 290   (28.2.2000) 
uznesenie č. 385   (29.6.2000) 
uznesenie č. 572   (22.2.2002) 
uznesenie č. 615   (26.4.2001) 
uznesenie č. 655   (26.6.2001) 
uznesenie č. 877   (24.4.2002) 

Zoznam VZN mesta Košice