Zmeny a doplnky
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 34
O podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľovMestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 290, prijatým na svojom IX. zasadnutí dňa 28.2.2000 podľa § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 10 ods.3 písm. a/ zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice ustanovuje :Čl. 1
Čl. 2
JUDr. Zdenko Trebuľa      
primátor mesta Košice      
Zmeny a doplnky vo VZN č.34 a v prílohe č.1:
uznesenie č. 737   (18.12.1997)
uznesenie č. 800   (26.2.1998) 
uznesenie č. 817   (30.4.1998) 
uznesenie č. 210   (8.10.1999) 
uznesenie č. 290   (28.2.2000) 
uznesenie č. 385   (29.6.2000) 
uznesenie č. 572   (22.2.2002) 
uznesenie č. 615   (26.4.2001) 
uznesenie č. 655   (26.6.2001) 
uznesenie č. 877   (24.4.2002) 

Zoznam VZN mesta Košice