Zmeny a doplnky
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 34
O podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľovUznesenie číslo 210 z pokračovania VII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 8. novembra 1999


Vyňatie niektorých domov určených na sociálne bývanie z VZN mesta Košice č. 34

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
v súlade s § 50 ods. 3 písm. a) Štatútu mesta Košice


s c h v a ľ u j e

vyňatie bytových domov zo zoznamu bytových domov so sociálnymi bytmi, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť VZN mesta Košice č. 34 a to:

Mäsiarska 33,
Kováčska 29,
Hlavná 35 - Orlia 3,
Hlavná 17 - Zvonárska 8,
Alžbetina 55,
Mäsiarska 32,
Kováčska 25,
Hlavná 99,
Mlynská 14.


u k l a d á

riaditeľovi Magistrátu mesta Košice

 1. Predložiť aktualizovanú prílohu č. 1 VZN mesta Košice č. 34.

 2. Prehodnotiť zoznam bytov určených na sociálne bývanie a pred- ložiť návrh na ďalšie vyňatie domov zo zoznamu bytových domov so sociálnymi bytmi.

  T : január 2000
  Z : riaditeľ MMK  JUDr. Zdenko Trebuľa      
  primátor mesta Košice      


  Zverejnené dňa:  15.11.1999
  Účinné od: 30.11.1999Zmeny a doplnky vo VZN č.34 a v prílohe č.1:
uznesenie č. 737   (18.12.1997)
uznesenie č. 800   (26.2.1998) 
uznesenie č. 817   (30.4.1998) 
uznesenie č. 210   (8.10.1999) 
uznesenie č. 290   (28.2.2000) 
uznesenie č. 385   (29.6.2000) 
uznesenie č. 572   (22.2.2002) 
uznesenie č. 615   (26.4.2001) 
uznesenie č. 655   (26.6.2001) 
uznesenie č. 877   (24.4.2002) 

Zoznam VZN mesta Košice