Zmeny a doplnky
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 34
O podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľovMesteké zastupiteľstvo v Košiciach na svojom XXIV. rokovaní dňa 18.12.1997 uznesením 737 podľa § 31 zákona NR SR č. 182/93 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení Z NR SR č. 151/95 Z.z., § 6 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a § 10 ods. 3 písm. a zákona SNR č. 401/90 Zb. o meste Košice stanovuje:Čl. I

Všeobecne záväzné nariadenie č.34 o podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 422 zo dňa 5.9.1996 sa mení a dopĺňa takto:

 1. Pod I. časť - Úvodné ustanovenie: sa vkladá § 1, ktorý znie:

  "Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje kritériá pre výber podielu sociálnych bytov ako aj zoznam bytových domov na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov uvedený v prílohe."

  Číslovanie ostatných §-ov sa posúva.

 2. Pod III. časť - Záverečné ustanovenia sa označuje § 7.

 3. Príloha č.1 - Zoznam bytových domov so sociálnymi bytmi sa dopĺňa o tieto bytové domy:

   ULICA

   POČET B.J:

   Hlavná 15 Zvonárska 6

   6

   Hlavná 17 Zvonárska 8

   6

   Hlavná 33

   2

   Hlavná 35 Orlia 5

   2

   Hlavná 37

   4

   Hlavná 43 Kováčska 4

   6

   Hlavná 51 Kováčska 12

   5

   Hlavná 53 Kováčska 14

   5

   Hlavná 77

   7

   Hlavná 81 Kováčska 40

   34

   Hlavná 105

   1

   Hlavná 115

   10

   Hlavná 14

   6

   Hlavná 18

   1

   Hlavná 50

   7

   Hlavná 60 Mäsiarska 21

   5

   Hlavná 64 Mäsiarska 23

   3

   Hlavná 116 Hviezdoslavova

   6

   Adlerova 21

   32

   Mäsiarska 22

   1

   Kováčska 47

   5

   Mäsiarska 39

   2

   Grešákova 10

   1

   Hlavná 47

   4

   Hlavná 99

   3

   Hlavná 44 - Zámočnícka

   2

   Mlynská 14

   5

   Mlynská 18

   5

   Mlynská 9 - Orlia 1

   2

   Alžbetina 16

   3

   Alžbetina 18

   3

   Alžbetina 28

   4

   Alžbetina 30

   4

   Alžbetina 31

   2

   Alžbetina 32

   4

   Alžbetina 33

   2

   Alžbetina 34

   1

   Alžbetina 37

   2

   Alžbetina 55

   5

   Alžbetina 13 - Mäsiarska

   3

   Kováčska 1

   5

   Kováčska 8

   1

   Kováčska 13

   4

   Kováčska 16

   2

   Kováčska 23

   7

   Kováčska 25

   3

   Kováčska 29

   1

   Kováčska 34

   1

   Mäsiarska 15

   5

   Mäsiarska 32

   11

   Mäsiarska 33

   6

   Mäsiarska 35

   6

   Mäsiarska 36

   2

   Mäsiarska 46

   1

   Mäsiarska 54

   3

   Gaštanova 6

   6

   Pri nemocnici 5,6

   15

   Pri nemocnici 7,8

   12

   Pri nemocnici 9,10

   14

   Pri nemocnici 11,12

   11

   Milosrdenstva 23,25

   12

   Južná trieda 69,71,73

   43

   Južná trieda 75,77,79

   39

   Južná trieda 87,89,91

   42

   Pokroku 13,15

   28

   Junácka 10

   12


 4. Príloha č.1 - Zo zoznamu bytových domov so sociálnymi bytmi sa vypúšťajú tieto bytové domy:
  • Meteorova 1
  • Meteorova 3
  • Meteorova 5
  • Šoltésova 24,26

Čl. II.
Účinnosť

Tieto zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.Ing. Rudolf Schuster, CSc.
primátor mesta KošiceZmeny a doplnky vo VZN č.34 a v prílohe č.1:
uznesenie č. 737   (18.12.1997)
uznesenie č. 800   (26.2.1998) 
uznesenie č. 817   (30.4.1998) 
uznesenie č. 210   (8.10.1999) 
uznesenie č. 290   (28.2.2000) 
uznesenie č. 385   (29.6.2000) 
uznesenie č. 572   (22.2.2002) 
uznesenie č. 615   (26.4.2001) 
uznesenie č. 655   (26.6.2001) 
uznesenie č. 877   (24.4.2002) 

Zoznam VZN mesta Košice