Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

U z n e s e n i e

číslo  654

zo XVII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 26. júna 2001


Zmena VZN mesta Košice č. 31 o režime plateného parkovania


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa § 6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice


s c h v a ľ u j e

návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 31 o režime plateného parkovania v meste Košice podľa prílohy.
JUDr. Zdenko Trebuľa
primátor mesta Košice
Podpísal dňa : 29.06.2001Za správnosť :Ing. Ján Kovalčin
JUDr. Melánia Kolesárová
Zapisovateľka :  Mária Lapšanská