Zmeny a doplnky
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 31
O režime plateného parkovania v meste Košice
/systém plateného parkovania/

Uznesenie č. 865


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 865 prijatom na svojom XXVII. zasadnutí dňa 25.6.1998 podľa § 10 ods. 3 písm a) zák SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice a § 50 ods.3 písm. a) Štatútu mesta Košice ustanovuje:


Čl. I.


Čl. II.Ing. Rudolf Schuster, CSc.
primátor mesta Košice


 


Nové prílohy k VZN č.31:
1. Zoznam verejných parkovísk mimo CMZ s parkovaním za poplatok
3. Poplatky za parkovanie

Všeobecne záväzné nariadenie č.31
O režime plateného parkovania v meste Košice

Zoznam VZN mesta Košice