D o p l n o k
ku všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 51,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Lorinčík


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 989
prijatým na svojom XXI. rokovaní dňa 23.2.2006 v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a §6 ods. 2 písm. a) Štatútu mesta Košice ustanovuje :


Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 51/2001, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Košice - Lorinčík, schválené Mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesením č. 580 dňa 22.2.2001 sa mení a dopĺňa nasledovne :

1. 1. V § 2 písmeno (a) sa za slová: "a tvoria prílohu č. 1" vkladajú slová: "a zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja, ktoré sú súčasťou Zmien a doplnkov ÚPN Z Košice - Lorinčík - Lokality Breziny a Košariská a tvoria prílohu č. 1a tohto nariadenia.

2. V § 2 písmeno (b) za slová : "...a tvoria prílohu číslo 2 tohoto nariadenia..." vkladajú slová: "a podľa čistopisu výkresov číslo 2/I a 2/II zmien a doplnkov ÚPN Z Košice - Lorinčík v lokalitách Breziny a Košariská, ktoré tvoria prílohu č. 2a tohto nariadenia".

3. V § 2 písmeno (c) sa za slová : "...a tvoria prílohu číslo 3 tohoto nariadenia..." vkladajú slová: "a podľa čistopisu výkresov číslo 3/I, 3/II, 4/I a 4/II zmien a doplnkov ÚPN Z Košice - Lorinčík v lokalitách Breziny a Košariská, ktoré tvoria prílohu č. 3a tohto nariadenia".


Čl. II.

Tento doplnok nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.Ing.František Knapík          
námestník primátora           
poverený zastupovaním primátora mesta

    Zverejnené dňa: 8.3.2006
    Účinné od: 23.3.2006

 Pozn.: Grafické prílohy sú k nahliadnutiu na organizačnom referáte MMK (Tr.SNP 48/A), resp. na Útvare hlavného architekta mesta Košice (ul.Hlavná 68).