VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 37
O nakladaní s komunálnym odpadom


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č.735/1997
prijatom na svojom XXIV. zasadnutí dňa 18.decembra 1997 v súlade s § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/l99O Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 6 ods. l zákona Slovenskej národnej rady č. 494/l99l Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov a § 5O odst. 3 písm. a/ Štatútu mesta Košice ustanovuje:

P R V Á   Č A S Ť
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Účel

Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len "nariadenie"/ upravuje podmienky nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Košice.

§ 2
Pôsobnosť

Týmto nariadením sú povinné sa riadiť všetky fyzické osoby a právnické osoby, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňujú na produkcii a nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Košice.

Vymedzenie základných pojmov
§ 3

Odpadom je vec, ktorej sa chce jej majiteľ zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie /zneškodnenie/ je potrebné z hľadiska starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochrany životného prostredia 1).


1) § 2 zákona č. 238/l99l Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

§ 4

Zvláštny odpad je taký odpad, ktorý vyžaduje osobitný režim pri nakladaní s ním, najmä s národohospodárskych dôvodov alebo ochrany životného pôrostredia 1).

§ 5

Nebezpečný odpad je taký zvláštny odpad, ktorý svojimi vlastnosťami /najmä toxicitou, infekčnosťou, dráždivosťou, výbušnosťou, horľavosťou, chemickými vlastnosťami, karcinogénnymi, teratogénnymi a mutagénnymi vlastnosťami/ je alebo môže byť nebezpečný pre zdravie obyvateľstva alebo životné prostredie 1).

§ 6

Nakladaním s odpadmmi je akákoľvek činnosť, ktorej predmetom sú odpady, najmä zhromažďovanie, preprava, skladovanie a zneškodňovanie odpadov, včítane starostlivosti o miesto zneškodňovania, zber, výkup, úpravu, triedenie, spracovanie a využívanie odpadov ako zdrojov druhotných surovín a energie 1).

§ 7

 1. Pôvodcom odpadov je právnická osoba alebo fyzická osoba, oprávnená na podnikanie, pri ktorej činnosti vznikajú odpady. Pre komunálny odpad vznikajúci na území obce sa za pôvodcu považuje táto obec 1).
 2. Producentom komunálneho odpadu sú všetky právnické osoby a fyzické osoby, ktoré bezprostredne produkujú komunálny odpad 2).


2) Príloha č. l vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. l9/l996 Z. z., ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva Katalóg odpadov.

§ 8

§ 9
Triedený zber

 1. Triedený zber je triedenie odpadu na jednotlivé zložky a ich oddelené ukladnie /balenie/ v mieste vzniku, ďalej zber, zvoz, spracovanie a využitie jednotlivých vytriedených zložiek.
 2. Zložky odpadu z hľadiska ich využiteľnosti sú:
  a/ využiteľné zložky /napr. papier, sklo, kovy a pod./,
  b/ potencionálne využiteľné /napr. plasty, pneumatiky a pod./,
  c/ nevyužiteľné zložky /napr. minerálny odpad, popol a pod./
  d/ zvyškový odpad /neuvedený v predchádzajúcich ustanoveniach/.

D R U H Á   Č A S Ť
NAKLADANIE S KOMUNÁLNYM ODPADOM

§ 10


3) § 4 ods. 3 písm. f/ zákona č. 369/l99O Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. l písm. f/ zákona č. 238/l99l. Zb.


§ 11
Zneškodňovanie odpadu na úzenmí mesta

 1. Zvyškový spaliteľný komunálny odpad pochádzajúci z územia mesta Košice sa zneškodňuje termicky v mestskej spoľovni pri jeho energetickom využívaní.
 2. Na skládkach nachádzajúcich sa na území mesta je možné ukladať len komunálny odpad nevhodný na termické zneškodnenie, respektíve druhotné využitie.

Povinnosti producentov komunálneho odpadu

§ 12
Všeobecné povinnosti

§ 13

§ 14
Ďalšie povinnosti právnických osôb
a podnikajúcich fyzických osôb


4) § 4 písm. d) zákona č. 494/l99l Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších prespisov.
5) § 6 ods. 2 zákona č. 494/l99l Zb.
6) § lO ods. 6 zákona č. 494/l99l Zb.

§ 15

 1. Producenti odpadu sú povinní zabezpečiť povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov a uložené v § l2 a l4 priamo alebo prostredníctvom inej zodpovednej osoby.
 2. Ak poverené orgány mesta zistia, že producent komunálneho odpadu nemá zabezpečené splnenie povinností podľa § l2 písm. c/, d/, h/ a ch/ zabezpečí tieto služby mesto na náklady producenta; tým nie sú dotknuté ďalšie povinnosti podľa osobitných predpisov 7).

§ 16
Povinnosti osôb podnikajúcich v oblasti nakladania s odpadmi na území mesta

 1. Osoby podnikajúce alebo uchádzajúce sa o podnikanie v oblasti nakladania s komunálnym odpadom na území mesta sú okrem ďalších povinností uložených osobitnými predpismi povinné ohlásiť svoju činnosť u orgánov mesta 8).
 2. Osoby vykonávajúce odvoz komunálneho odpadu sú ďalej povinné:
  a/   vykonávať zvoz odpadu tak, aby nedošlo k zmiešaniu rozličných druhov vytriedeného odpadu,
  b/   vykonávať zvoz odpadu v určených cykloch; ak odvoz nemožno uskutočniť v dohodnutom termíne /v dôsledku havarijného stavu/, zabezpečiť náhradný odvoz najneskôr nasledujúci deň,
  c/   pri manipulácii so zbernými nádobami dbať, aby nedošlo k ich poškodeniu ani k iným škodám na cudzom majetku; prípadné poškodenie hlásiť vlastníkovi alebo správcovi,
  d/   pri znečistení stanovišťa komunálneho odpadu alebo verejného priestranstva v dôsledku manipulácie s odpadom, odstrániť znečistenie,
  e/   vykonávať pravidelnú očistu stanovišťa komunálneho odpadu a jeho okolia, ak sa nachádza na verejnom priestranstve,
  f/   odovzdať zvážaný odpad len prevádzkovateľom zariadení na zneškodňovanie odpadov oprávneným k takejto činnosti podľa osobitných predpisov a podľa podmienok určených mestom a viesť o tom predpísanú evidenciu,
  g/   na požiadanie orgánov mesta preukázať sa plnením povinností podľa písm. a/, b/ a f/.
  h/   zabezpečiť termické zneškodňovanie zvyškového odpadu i odpadu, využitie ktorého nie je zabezpečené inak, v mestskej spaľovni odpadov.
 3. Osoby nakladajúce s triedeným odpadom sú ďalej povinné:
  a/   spôsobom v mieste obvyklým zverejňovať druhy zbieraného odpadu a podmienky ich zberu a výkupu,
  b/   vykonávať výkup zverejnených zložiek odpadu,
  c/   rozmiestniť zberné nádoby na miestach určených mestskou časťou a manipulovať s nimi v určených priestoroch,
  d/   poskytnúť mestu informácie o množstve a zložení triedeného odpadu.

§ 17
Cena za zneškodňovanie komunálneho odpadu

 1. Zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje mesto ako platenú službu. Základná cena za zneškodňovanie komunálneho odpadu pozostáva z ceny za odvoz, triedenie a zneškodnenie odpadu osobitnými predpismi určeným spôsobom. Táto cena môže byť zvýšená o ceny za ďalšie služby, ako napr. prenájom nádob, čistenie stanovišťa /ak ho producent nevykonáva sám/ a pod.
 2. Cenu za zneškodnenie komunálneho odpadu hradí producent odvozcovi odpadu. Cenu a bližšie podmienky /cyklus, spôsob platby, termín platby a pod./ si určia producenti a odvozcovia odpadu v zmluve. Súčasťou ceny nie sú poplatky za uloženie odpadu na skládke odpadu 9).
 3. Prerozdelenie ceny zaplatenej odvozcovi producentmi komunálneho odpadu a spôsob vzájomného vysporiadania si dohodnú jednotlivé osoby, zúčastňujúce sa na zneškodňovaní komunálneho odpadu, v zmluve.


7) napr. § 23 zákona č. 4Ol/l99O Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 47 zákona č. 372/l99O Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ďal.
8) § 4 ods. 3 písm. d/ a f/ zákona č. 369/l99O Zb.
9) § 2 zákona č. 327/l996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov.

T R E T I A   Č A S Ť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18
Pokuty

 1. Za nedodržanie tohto nariadenia možno uložiť pokutu podľa osobitných predpisov 7).
 2. Sankcie za neplnenie povinností pri nakladaní s odpadmi určených zákonom upravujú osobitné predpisy.

§ 19
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

 1. všeobecne záväzné nariadenie č. 11 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom na území mesta Košice;
 2. všeobecne záväzné nariadenie č. 20 o triedenom zbere separovaného odpadu.

§ 20
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť l5. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

 

Ing. Rudolf Schuster, CSc.
primátor mesta KošiceZmeny a doplnky k VZN č.37:   uznesenie č. 921   (27.8.1998)


VZN zrušené a nahradené VZN č. 59