Primátor mesta Košice

v y h l a s u j e

úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 34 o podiele bytov, ktoré si ponechá mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov prijaté uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 422/1996 zo dňa ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 737//1997, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 800/1998, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 817/1998, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 210/1999, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 290/2000, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 385/2000, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 572/2001, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 615/2001, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 655/2001 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 877/2002.


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 34

o podiele bytov, ktoré si ponechá mesto Košice vo svojom vlastníctve
na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov
I.   Č A S Ť
ÚVODNÉ   USTANOVENIE

§ 1


Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje kritéria pre výber podielu sociálnych bytov, ako aj zoznam bytových domov na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľov, uvedený v prílohe.


II.   Č A S Ť
KRITÉRIA PRE VÝBER PODIELU SOCIÁLNYCH BYTOV

§ 2

(1) Ak sa v mestskej časti uvoľní byt vo vlastníctve mesta Košice, príslušný prenajímateľ1) o tom bezodkladne oboznámi mesto a podá základné údaje o uvoľnenom byte. Mesto si môže do siedmych pracovných dní od tohto oznámenia, po prehodnotení ďalších potrebných informácií s príslušnou mestskou časťou, vyhradiť obsadenie bytu pre účely celomestského charakteru1) alebo ak povinnosť poskytnúť ubytovanie vyplýva pre mesto zo zákona.

(2) Po ukončení lehoty uvedenej v ods. 1 môže prenajímateľ a) uzavrieť na uvoľnený byt zmluvu o nájme so sociálne odkázaným občanom, ak ide o byt v bytovom dome určenom na sociálne bývanie v zmysle § 31 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. Takýto byt nie je možné previesť do vlastníctva sociálne odkázaného občana, ktorý má byt v nájme. Nájomná zmluva na sociálny byt sa uzatvára na dobu určitú s poznámkou o sociálnom byte. Kritéria sociálnej odkázanosti pre pridelenie sociálneho bytu vo vlastníctve mesta budú upravené samostatným predpisom. b) použiť ho ako náhradný byt pre potreby mesta podľa § 712 Občianskeho zákonníka, c) predať ho formou dražby podľa zásad schválených mestom2).


1) § 33 Štatútu mesta Košice v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) Zásady predaja bytov a nebytových priestorov v mesta Košice, schválené uznesením MZ Košice č. 490/1994.
    Zmena zásad tvorby a čerpania fondu rozvoja bývania mesta Košice schválené uznesením MZ Košice č. 149/1995.§ 3

(1) Bytový fond sa z hľadiska vlastníckych vzťahov k bytom člení na tieto kategórie: a) bytové domy plne vo vlastníctve mesta Košice s bytmi alebo nebytovými priestormi v nájme, b) bytové domy, v ktorých sú byty alebo nebytové priestory plne vo vlastníctve fyzických osôb alebo iných právnických osôb než mesta Košice, c) bytové domy, v ktorých sa nachádzajú byty alebo nebytové priestory aj vo vlastníctve mesta Košice aj fyzických osôb alebo iných právnických osôb, tzv. zmiešané bytové domy.

(2) Mesto stanovuje základné kritéria pre výber bytových domov, ktoré si ponecháva vo vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov v zmysle § 31 zák. 182/1993 Z. z. /ďalej len "bytové domy so sociálnymi bytmi"/ nasledovne: a) dom, v ktorom k 31. 12. 1994 požiadalo o prevod vlastníctva bytu do 25 % nájomcov a b) dom nemá viac ako 32 bytových jednotiek.

(3) Mesto môže vyňať zo zoznamu bytových domov so sociálnymi bytmi dom, ktorý bol doňho zaradený, ak po 31. 12. 1994 došlo k podstatnému nárastu žiadostí o prevod bytov v takomto dome.

(4) V odôvodnených prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä komplexných záujmov mesta, si mesto vyhradzuje právo a) zaradiť do zoznamu bytových domov so sociálnymi bytmi dom, ktorý nespĺňa základné kritéria podľa ods. 2, b) nezaradiť do zoznamu bytových domov so sociálnymi bytmi dom, ktorý spĺňa základné kritéria podľa ods. 2


§ 4

Mesto v rámci svojich možností, v súlade s globálnym riešením otázok bývania, bude zabezpečovať sústreďovanie sociálne odkázaných občanov, ubytovaných podľa § 2 a § 3 tohto nariadenia, do samostatných objektov, určených výhradne na ubytovanie sociálne odkázaných občanov.


§ 5

(1) Mesto bude podľa svojich možností, v súlade s globálnym riešením otázok bývania, riešiť individuálne žiadosti o prevod vlastníctva bytu nájomcov bývajúcich v domoch zaradených do zoznamu bytových domov so sociálnymi bytmi alebo v domoch, ktoré sú plne vo vlastníctve mesta, formou výmeny do bytových domov zmiešaných.

(2) Prevod vlastníctva k bytu získanému výmenou podľa ods. 1 sa vykoná za rovnakých podmienok /aj cenových/ ako sú určené pre ostatných nájomcov.


§ 6

Nariadením sa schvaľuje začiatok predaja mestských bytov a nebytových priestorov a ich prevod do vlastníctva občanov od účinnosti tohto nariadenia v zmysle ustanovení zákona č. 182/1993 Z. z. o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov.


III.   Č A S Ť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 7

(1) Neoddeliteľnou súčasťou tohoto nariadenia je zoznam bytových domov so sociálnymi bytmi.

(2) Ruší sa všeobecne záväzné nariadenie č. 23 schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 382 zo dňa 7. 2. 1994 so všetkými doterajšími zmenami.

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 20. 11. 1996. Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 737 nadobudli účinnosť dňom 24. 3. 1998, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 800 nadobudli účinnosť dňom 8. 4. 1998, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 817 nadobudli účinnosť dňom 10. 6. 1998, uznesením Mestského zatupiteľstva v Košiciach č. 210 nadobudli účinnosť dňom 30. 11. 1999, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 29O nadobudli účinnosť dňom 30. 3. 2000, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 385 nadobudli účinnosť dňom 10. 8. 2000, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 572 nadobudli účinnosť dňom 30. 3. 2001, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 615 nadobudli účinnosť dňom 1. 6. 2001, uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 655 nadobudli účinnosť dňom 27. 7. 2001 a uznesením Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 877 nadobudli účinnosť dňom 25. 5. 2002.
JUDr. Zdenko    T r e b u ľ a      
    primátor mesta Košice