Príloha č. l
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice č. 34
O podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov


                                                                                                          Príloha

                                                                                                          VZN č. 34

 

 

 

Zoznam bytových domov so sociálnymi bytmi

 

 

 

adresa                                                       počet bytových jednotiek

 

Krčméryho 1 – 3                                                                                30

Krčméryho 5 – 7                                                                                30

Krčméryho 9 – 11                                                                              30

Krčméryho 13 – 15                                                                            30

Podjavorinskej  2, 4                                                                           30

Podjavorinskej  6 – 8                                                                         40

Podjavorinskej  10 – 12                                                                     80

Podjavorinskej   3 – 13                                                                      48

Hrebendova 2, 4                                                                                30

Hrebendova 6, 8                                                                                30

Hrebendova 10, 12                                                                            30

Hrebendova 14, 16                                                                            30

Hrebendova 18, 20                                                                            30

Hrebendova 22, 24                                                                            30

Hrebendova 26, 28                                                                            30

Hrebendova 30, 32                                                                            30

Hrebendova 34, 36                                                                            30

Sládkovičova 3                                                                                  95

Popradská 72                                                                                   108

Na Demetri 1, 2                                                                                 12

Na Demetri 3, 4                                                                                 12

Na Demetri 5, 6                                                                                 12

Herlianska 79,81                                                                                12

Herlianska 83, 85                                                                               12

Talinská 1                                                                                          24

Golianova 30, 31                                                                                18

Golianova 32, 33                                                                                18

Zmeny a doplnky vo VZN č.34 a v prílohe č.1:
uznesenie č. 737   (18.12.1997)
uznesenie č. 800   (26.2.1998) 
uznesenie č. 817   (30.4.1998) 
uznesenie č. 210   (8.10.1999) 
uznesenie č. 290   (28.2.2000) 
uznesenie č. 385   (29.6.2000) 
uznesenie č. 572   (22.2.2002) 
uznesenie č. 615   (26.4.2001) 
uznesenie č. 655   (26.6.2001) 
uznesenie č. 877   (24.4.2002) 

Zoznam VZN mesta Košice