Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice
č. 31 o režime plateného parkovania v meste Košice


Dopravné značenie D 56a, D 56b


Zoznam VZN mesta Košice