Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Košice
č. 31 o režime plateného parkovania v meste Košice


Zoznam verejných parkovísk mimo CMZ s parkovaním za poplatokZoznam VZN mesta Košice