XII. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach
12. september 2016

HLASOVANIE  POSLANCOV


Hlasovanie 1. až 35.

MENO KLUB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Ľubica Blaškovičová NEZARADENÍ NEKA X Z Z X Z Z Z A Z Z X Z Z X X Z Z Z X Z X X Z Z Z A X Z Z Z Z Z Z Z Z
Ján Dečo NEZARADENÍ NEKA Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z X Z X Z Z Z Z Z X Z Z Z Z A A Z Z Z Z X Z Z Z Z
Marián Gaj NEZARADENÍ NEKA A Z Z A Z Z Z A Z A P A Z P A Z Z Z Z Z P A Z Z Z Z A Z Z Z Z Z Z Z Z
Marcel Gibóda NEZARADENÍ NEKA Z Z Z Z Z Z Z Z A Z Z P Z P Z Z Z Z Z P P Z X X P A A A A A A A A A A
Ľubomír Grega NEZARADENÍ NEKA Z Z Z Z Z Z Z A Z Z Z P Z Z Z Z Z A X X X X X Z Z Z X Z X X P X Z Z Z
Tomáš Gáll NEZARADENÍ NEKA X Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z X Z X X Z Z Z X Z P X Z Z Z A X Z Z X Z Z X Z Z
Alfonz Halenár NEZARADENÍ NEKA A Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z X Z P X Z Z A Z Z P Z P X X Z Z X X P A Z Z Z Z
Jaroslav Hlinka NEZARADENÍ NEKA X Z Z X Z Z Z Z Z Z X Z Z Z X X Z Z Z Z X P Z Z Z A P Z Z X Z Z Z Z Z
Miloš Ihnát NEZARADENÍ NEKA Z Z Z Z Z Z Z Z A Z Z P X P Z Z Z Z Z X P X X Z Z Z P Z Z X X Z Z Z Z
Lucia Iľaščíková NEZARADENÍ NEKA Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z X Z P Z Z Z Z X X P X X Z Z Z A A Z X Z Z X Z Z
Jozef Karabin NEZARADENÍ NEKA X Z Z X Z Z X Z Z Z P X Z X X X Z Z X P X X X Z Z A P Z Z Z Z Z Z Z Z
Lenka Kovačevičová NEZARADENÍ NEKA A Z Z A Z Z A Z Z Z A Z Z Z A A Z A X Z P A A Z Z A P Z Z A A Z Z Z Z
Jaroslav Polaček NEZARADENÍ NEKA Z Z Z Z Z Z Z Z A Z Z P Z P Z Z Z Z Z X P Z P X X X Z X X P X X A A A
Oto Žarnay NEZARADENÍ NEKA Z Z Z Z Z Z Z Z A Z Z P Z P Z Z Z Z Z X P Z P X X A Z X A P X X X Z Z
Katarína Čižmáriková NEZARADENÍ NEKA X X X X Z Z Z Z Z Z X Z Z Z X Z Z Z X Z X A Z Z Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z
Tibor Bacsó Pravý poslanecky klub X Z Z X Z Z Z Z Z A A X Z Z A Z Z Z A X Z X Z Z Z Z X Z Z Z Z Z X Z Z
Bernard Berberich Pravý poslanecky klub Z Z Z Z Z Z Z Z Z A Z P X P Z Z Z Z Z X X A X Z A Z A Z Z X X Z X Z Z
Igor Jutka  MPH Pravý poslanecky klub Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z X Z Z Z Z Z Z X Z X X Z Z Z Z P Z Z X Z Z Z A A
Daniel Rusnák Pravý poslanecky klub Z Z Z A Z Z Z Z Z Z Z P X P Z Z Z Z Z X X X X Z A Z Z Z Z P X Z X Z A
Ján Sekáč Pravý poslanecky klub X Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z X Z Z Z Z Z Z A A A A Z X Z Z X Z Z Z Z Z
Miroslav Špak Pravý poslanecky klub Z Z Z X Z Z X Z Z P Z A Z Z X Z Z Z X X P A A A Z Z Z Z Z P P Z X A A
Jozef Andrejčák SMER-SD X Z X X Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z X X Z Z X Z X X Z Z Z Z X Z Z A Z Z Z Z Z
Otto Brixi SMER-SD A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Juraj Briškár SMER-SD X X A X Z Z Z Z Z Z X Z Z Z X X Z Z A A A P Z Z Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z
Mária Grüllingová SMER-SD X P P P Z Z Z Z Z Z P Z Z Z X X Z A X Z X A Z Z Z A X Z Z Z Z Z Z Z Z
Ján Jakubov SMER-SD P P Z P Z Z Z Z Z Z P Z Z Z X X Z X X Z X P Z Z Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z
Anna Jenčová SMER-SD P X X X Z Z Z Z Z Z P Z Z Z X X Z A X Z X A A A A A X Z Z Z Z Z Z Z Z
Jaroslav Kaifer SMER-SD P Z X X Z Z Z Z Z Z X Z Z Z P X Z Z X Z P X Z Z Z A X Z Z Z Z Z Z Z Z
Marek Kandráč SMER-SD X Z Z X Z Z Z Z Z Z X Z Z Z X X Z Z X Z X X Z Z Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z
Stanislav Kočiš SMER-SD A A A A A A A A A A A A A A A A A A X Z X P Z Z Z A X Z Z Z Z Z Z Z Z
Renáta Lenártová SMER-SD P Z X P Z Z X X Z P P Z Z Z P X Z P X Z X P Z Z Z Z P Z Z Z Z Z Z Z Z
Milan Maďar SMER-SD P X X P Z Z Z Z Z Z P Z Z Z X X Z X X Z X X Z Z A A X Z Z Z Z Z Z Z Z
Dušan Petrenka SMER-SD P X X X Z Z Z Z Z Z P A Z Z X X Z Z X Z X X Z Z Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z
Martin Petruško SMER-SD P Z X P Z Z X X Z P P Z Z Z X X Z X X Z X P Z Z Z Z P Z Z Z Z Z Z Z Z
Andrej Sitkár SMER-SD X Z X X Z Z A Z Z Z X Z Z X X X Z Z P Z P P Z Z Z Z P Z Z Z Z Z X Z Z
Renáta Šramková SMER-SD P X X P Z Z Z Z Z Z X Z Z Z X X Z Z X Z X P Z Z Z A X Z Z Z Z Z Z Z Z
Cyril Betuš ŠPORT DO KOŠÍC X Z Z P Z Z Z X Z Z P Z Z X X X Z Z X Z P P Z Z Z Z P Z Z Z Z Z Z Z Z
Iveta Kijevská ŠPORT DO KOŠÍC X Z A X Z Z Z X Z Z X Z Z X X Z Z Z X Z X X Z Z Z A X Z Z Z Z Z Z Z Z
Emil Petrvalský  ŠPORT DO KOŠÍC X Z Z X Z Z Z Z Z Z P Z Z X X Z Z Z X Z P P Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Igor Sidor ŠPORT DO KOŠÍC X X X X Z Z Z Z Z Z P Z Z X X Z Z Z X Z X X Z Z Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z
Ladislav Šaňa ŠPORT DO KOŠÍC X X Z X Z Z Z Z Z Z X Z Z X X Z Z A X Z Z X Z Z Z Z X Z Z Z Z Z Z Z Z

LEGENDA:
A   nehlasoval
Z   za
X   zdržal sa hlasovania
P   proti