VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 22
O zásadách používania vlajky mesta Košice


Všeobecne záväzné nariadenie je vydané v súlade s §84 Štatútu mesta Košice po tom, čo mestské zastupiteľstvo schválilo záväzné vyobrazenie erbu, štítu erbu, vlajky a pečate mesta.
Nariadenie podrobnejšie stanovuje, kto a ako môže použiť a používať vlajku mesta Košice, kto a ako zodpovedá za jej použitie a ochranu.§ 1
Vlajka mesta Košice

 1. Vlajka mesta Košice sa používa spôsobom ustanoveným Štatútom mesta Košice v §79, 83 a 84 a týmto všeobecne záväzným nariadením. Pomer strán vlajky je 2:3. Jej vyobrazenie je prílohou Štatútu mesta Košice.
  Za zaobchádzanie s vlajkou mesta a za jej ochranu zodpovedá ten, kto ju použil alebo používa.

 2. Vlajka mesta Košice upevnená v bodoch na lanko sa vztyčuje na vlajkový stožiar alebo žrď tak, aby žltá (zlatá) bola hore. Vztyčovanie a snímanie oficiálnej vlajky mesta môžu uskutočniť iba mestskí policajti v uniforme a pri tomto akte sú povinní použiť biele rukavice.

 3. Na znamenie štátneho smútku, alebo smútku mesta, sa vlajka spustí na pol žrde alebo stožiaru.

 4. Ak sa spolu s vlajkou mesta vztyčuje aj štátna vlajka Slovenskej republiky, umiestnia sa v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka sa umiestni napravo pri pohľade z ozdobeného objektu.

 5. Pri medzinárodných podujatiach neštátneho významu konaných v meste Košice, keď sa nevztyčuje štátna vlajka Slovenskej republiky, vztyčuje sa vlajka mesta Košice na najčestnejšie miesto.§ 2
Zástava mesta Košice

Zástava mesta Košice je mestským symbolom utvoreným podľa mestskej vlajky. Zástavu mesta Košice, utvorenú podľa vlajky mesta, môžu používať fyzické a právnické osoby pri slávnostných príležitostiach. Zástava môže byť použitá ako náhrada za vlajku mesta. Takto vytvorená zástava môže bvť aj bez erbu mesta, iba vo farbách mesta, pevne spojená so žrďou. Vzájomný pomer šírky a dĺžky zástavy mesta Košice sa ustanovuje tak, že dĺžka zástavy mesta Košice nepresahuje trojnásobok jej šírky. Použitie zástavy mesta musí byť dôstojné a primerane sa na ňu vzťahujú ustanovenia o vlajke mesta Košice.§ 3
Štandarda primátora mesta Košice

 1. Primátor mesta Košice používa štandardu primátora mesta Košice ako symbol svojej funkcie.

 2. Štandarda primátora mesta Košice má podobu bieleho obdĺžnika so vzájomným pomerom šírky pri žrdi ku dlžke 6:5, na ktorom je kompletný erb mesta Košice v obdĺžnikovom tvare. Žlto-modro- bielo-červený lem vychádza žltou farbou z horného rohu štandardy od žrde. Biela linka lemuje celú štandardu. Popis a zobrazenie kompletného erbu mesta Košice v obdlžníkovom tvare je súčasťou a prílohou Štatútu mesta Košice.

 3. Farebné vyobrazenie štandardy primátora mesta Košice je prílohou tohoto všeobecne záväzného nariadenia.

 4. Štandarda primátora mesta Košice sa môže použiť pri výkone funkcií primátora mesta Košice, a to aj súčasne v primerane zmenšenom tvare spolu s použitím reťaze primátora mesta Košice.§ 4
Používanie vlajky a zástavy mesta Košice

  Pri vztyčovaní, vyvesovaní a používaní vlajky, zástavy mesta Košice sa musia dodržať tieto pravidlá :

 1. pri vodorovnom umiestnení je žltá hore,

 2. pri zvislom výnimočnom umiestnení je žltá vždy vpravo pri pohľade z ozdobeného objektu,

 3. vlajka alebo zástava sa používa len na čelnej strane budovy, súboru budov,

 4. vlajka alebo zástava sa umiestňuje na verejnom priestranstve, aj v krytom objekete vždy v predsedníctve zhromaždenia, stožiar na verejnom priestranstve sa umiestňuje vpravo od rečníckeho pultu pri pohľade od tohoto pultu,

 5. vlajka sa vztyčuje a sníma bez prerušovania, pomaly, dôstojne, pri snímaní sa vlajka nesmie dotýkať zeme,

 6. na vlajke alebo zástave nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, ďalší znak alebo odznak, kytica, stuha, smútočný závoj a pod. a nesmie sa zväzovať do ružice,

 7. vlajka alebo zástava sa nesmie použiť na zahalenie pomníka alebo tabule, ktoré majú byť odhalené, taktiež nie je prípustné pripevňovať vlajku na vndorovný povraz alebo rahno a trvale ňou ozdobovať verejné priestranstvá,

 8. stožiar nesmie mať žiadne ozdoby alebo príkrasy a nesmie na ňom byť upevnená žiadna ďalšia vlajka,

 9. pri smútočných obradoch tých, ktorých mesto pokladá za vlastných zosnulých, vlajka nesmie bvť spúšťaná spolu s rakvou do hrobu, alebo žiaroviska, jej snímanie z rakvy sa musí vykonať dôstojne,

 10. nesmie sa použiť mestská vlajlka alebo zástava v poškodenom alebo znečistenom stave,

 11. zvislé umiestnenie vo forme jednoduchej voľne vejúcej koruhvy,sa na verejnom priestranstve v meste zásadne nepoužíva pre možnosť zamenenia s vlajkou iného štátu,

 12. ak sa použije v slávnostnom sprievode pri oficiálnej príležitosti, potom sa musí mestská vlajka alebo zástava niesť v čele sprievodu tých, ktorí reprezentujú mesto.§ 5
Výzva na použitie vlajky a zástavy

 1. Vztyčovať a snímať oficiálnu vlajku mesta Košice a inak ju používať možno iba na základe rozhodnutia primátora mesta Košice, ak tak sám nemôže urobiť, na základe rozhodnutia toho námestníka, ktorý je poverený vykonávať povinnosti primátora.

 2. Výzvu na vlajkovú výzdobu vydáva pri slávnostných príležitostiach v zmysle §83 odst. 2 Štatútu mesta Košice Magistrát mesta Košice. Vlajková výzdoba sa začína najneskôr o 18.00 hod. dňa predchádzajúceho slávnostnej udalosti a končí najskôr o 8.00 hod. dňa nasledujúceho po slávnostnej udalosti.§ 6
Úlohy mestskej polície

 1. Mestská polícia sa na plnení tohoto nariadenia zúčastňuje vztyčovaním a snímaním vlajky, kontrolou, upozornením, ohlásením a odstránením neoprávnene, či nesprávne použitej vlajky, či nedôstojne použitej zástavy mesta.

 2. Znevažovanie alebo nedôstojné zaobchádzanie s vlajkou mesta sa stíha podľa osobitných predpisov.Košice, dňa 12.1.1994.

RNDr. Rudolf   B A U E R
primátor mesta KošiceZverejnené dňa : 12.1.1994

Nadobúda účinnosť dňa : 26.1.1994
Štandarda primátora mesta Košice - obr.
Príloha k §3 všeobecne záväzného nariadenia Zásady používania vlajky mesta Košice.Zoznam VZN mesta Košice