VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č.44
Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice
/pravidlá prenajímania malometrážnych bytov/


Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 126/1999 prijatým na svojom V. rokovaní dňa 28. júna 1999 v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení, § l0 ods. 3 písm. a) zákona č. 40l/l990 Zb. o meste Košice a § 5o ods. 3 písm. a) Štatútu mesta Košice ustanovuje:


P R V Á   Č A S Ť
VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

§ 1
Účel a vymedzenie pôsobnosti

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice /ďalej len "nariadenie"/ upravuje podmienky prenajímania a užívania malometrážnych bytov, osobitne určených pre obyvateľov poberajúcich starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Košice.
 2. Toto nariadenie je záväzné pre uchádzačov o pridelenie malometrážnych bytov do nájmu a všetky osoby zúčastnené na prenajímaní malometrážnych bytov.

§ 2
Základný pojem

 1. Malometrážne byty pre účely tohto predpisu sú byty v domoch vo vlastníctve mesta, ktoré boli určené osobitne na bývanie obyvateľov mesta, ktorí sú poberateľmi starobného alebo invalidného dôchodku a spĺňajú ďalšie kritéria určené týmto predpisom. Sú to tieto bytové domy:

  1. Južná trieda č. 23, 25, 27
  2. Vojvodská č. 2 a 4
  3. Mlynárska č. l a 5
  4. Zborovská č. l a 7
  5. Šoltésovej č. ll a l3

 2. Tieto domy nie sú zariadeniami určenými na poskytovanie špeciálnej starostlivosti podľa osobitného predpisu l).
 3. Súčasťou domu s malometrážnymi bytmi môže byť aj klub dôchodcov, ak je stavebnou súčasťou tohto domu.
 4. Bližšie podmienky užívania bytov a spoločných priestorov domov s malometrážnymi bytmi upraví správca v domovom poriadku.


l) § l8 až 34, § 36 až 38 zákona č. l95/l998 Z. z.


D R U H Á   Č A S Ť
PODMIENKY  PRE  PRENAJATIE  MALOMETRÁŽNEHO  BYTU

§ 3
Základné podmienky pre posúdenie nároku žiadateľa

 1. O prenajatie malometrážneho bytu sa môžu uchádzať obyvatelia mesta poberajúci starobný alebo invalidný dôchodok, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Košice a

  1. nemajú vlastný byt ani oň neprišli vlastným zavinením,
  2. u ktorých je to odôvodnené ich zdravotnými alebo sociálnymi pomermi.

 2. Prenájom malometrážneho bytu nemá vplyv na poskytovanie sociálnych službieb podľa osobitného predpisu 2).
 3. Malometrážny byt nemôže byť prenajatý uchádzačovi

  1. osamelému trvale ležiacemu, ktorý potrebuje sústavnú starostlivosť,
  2. trpiacemu diagnostikovanou závažnou duševnou chorobou,
  3. nositeľovi chronického infekčného ochorenia ohrozujúceho okolie,
  4. ktorý má trvalý pobyt na území mesta Košice menej ako 5 rokov,
  5. spoločensky neprispôsobivému.

 4. Dvojizbový malometrážny byt možno prenajať na bývanie len dvom alebo viacerým osobám /manželom, súrodencom, rodič a dieťa a pod./. Podmienky podľa tohto nariadenia musí spĺňať aspoň jeden z nich.


2) § l5 až l7, § 39 zákona č. l95/l998 Z. z. o sociálnej pomoci.


§ 4
Náležitosti žiadosti

 1. Uchádzač o malometrážny byt predkladá:

  1. žiadosť s odôvodnením prenájmu tohto bytu,
  2. písomné vyjadrenie ošetrujúceho lekára,
  3. písomné vyjadrenie príslušného posudkového lekára,
  4. vyjadrenie mestskej časti, kde má trvalý pobyt,
  5. potvrdenie o výške dôchodku,
  6. potvrdenie príslušného orgánu o sociálnej službe2) ak je poskytovaná,
  7. ďalšie doklady potrebné pre posúdenie nároku určené vecne príslušným odborným útvarom mesta.

 2. Ak náležitosti podľa predchádzajúceho odseku nemôže predložiť uchádzač sám, v odôvodnených prípadoch ich zabezpečí vecne príslušný odborný útvar mesta.
 3. Sociálne šetrenie v rodine uchádzača a skutočného stavu sociálnych pomerov, v ktorých uchádzač žije, vykonáva vecne príslušný odborný útvar mesta.

§ 5
Zaradenie do zoznamu

Uchádzač, ktorý spĺňa podmienky pre prenajatie malometrážneho bytu je vecne príslušným odborným útvarom mesta zaradený do zoznamu čakateľov na prenajatie malometrážneho bytu /ďalej len "zoznam"/.

§ 6
Pridelenie malometrážneho bytu do nájmu

 1. Výber čakateľa na uvoľnený malometrážny byt posudzuje osobitná komisia menovaná na tento účel mestským zastupiteľstvom.
 2. Komisia vyberie čakateľa, ktorý podľa dokumentácie a zoznamu, predložených komisii vecne príslušným odborným útvarom mesta, je prvý v poradí.
 3. V prípadoch hodných osobitného zreteľa /napríklad stav núdze spôsobený živelnou udalosťou alebo náhlymi zdravotnými alebo sociálnymi zmenami a pod. pri splnení všetkých ostatných kritérií podľa tohto nariadenia/ môže komisia vybrať čakateľa mimo poradia.
 4. Komisia predloží návrh na pridelenie uvoľneného malometrážneho bytu do nájmu s odôvodnením primátorovi mesta Košice alebo ním písomne poverenej osobe.
 5. O pridelení bytu do nájmu rozhoduje primátor alebo ním písomne poverená osoba.

§ 7
Nájomná zmluva

 1. Nájomnú zmluvu s vybraným čakateľom uzatvára správca domu, v ktorom sa malometrážny byt nachádza.
 2. Správca je povinný v zmluve určiť, okrem podmienok podľa osobitných predpisov, aj ďalšie podmienky vyplývajúce z tohto nariadenia.
 3. Nájomnú zmluvu podpisuje primátor alebo ním písomne poverená osoba.


T R E T I A   Č A S Ť
PODMIENKY  UŽÍVANIA  MALOMETRÁŽNYCH  BYTOV

§ 8
Povinnosti nájomcu bytu

 1. Nájomca je povinný:

  1. pridelený malometrážny byt užívať v súlade s nájomnou zmluvou a dodržiavať podmienky uložené týmto nariadením a správcom vydaným "Domovým poriadkom",
  2. dodržiavať zásady občianskeho spolunažívania v styku s ostatnými nájomcami malometrážnych bytov,
  3. chrániť spoločné priestory a zariadenia domu s malometrážnymi bytmi.

 2. Nájomca nie je oprávnený prihlásiť ani prijať na trvalé či prechodné bývanie inú osobu, okrem osoby, ktorej vznikol nájomný vzťah k bytu.

§ 9
Ukončenie nájmu malometrážneho bytu

 1. Ak nájomca malomtrážny byt neužíva /nie len prechodne/ alebo porušuje podmienky užívania bytu určené nájomnou zmluvou, domovým poriadkom alebo týmto nariadením, správca zabezpečí ukončenie nájomného vzťahu zákonným spôsobom.
 2. K ukončeniu nájmu malometrážneho bytu môže dôjsť aj z dôvodov podľa osobitných predpisov 3).


3) napr. § 7l0 zákona č. 40/l964 Zb. Občiansky zákonník.


Š T V R T Á   Č A S Ť
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

§ 10

Správu o využívaní a stave malometrážnych bytov predkladá mestskému zastupiteľstvu raz ročne primátor alebo ním písomne poverená osoba.

§ 11
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od uverejnenia na úradnej tabuli.

 

JUDr. Zdenko Trebuľa    
námestník primátora, poverený
zastupovaním primátora mesta


Zmeny a doplnky vo VZN č.44:
uznesenie č. 126   (29.06.1999)
uznesenie č. 248   (16.12.1999)
uznesenie č. 613   (26.04.2001)
uznesenie č. 190   (28.08.2003)

Zoznam VZN mesta Košice