Deň mesta Košice

Kancelária prvého kontaktu

Formuláre a tlačivá
Miestne dane Miestne poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Doprava a komunikácie Správa majetku mesta Výstavba, životné prostredie a útvar hlavného architekta mesta Košice Sociálna oblasť Šport
Povinné informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z.
Poskytovanie dotácií


Mestské podniky