Deň mesta Košice

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na rok 2018


Oddelenie ekonomické
Vedúci oddelenia: Ing. Marta Kažimírová

Referát daní a poplatkov
e-mail: poplatky @ kosice.sk
Vedúci referátu: Ing.Tatiana Moleková
Tel.: 64 19 180


Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné odpady sa platí za:
- komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta Košice (ďalej len mesto),
- drobné stavebné odpady, ktoré fyzická osoba odovzdá do zberného dvora

Poplatok za komunálne odpady platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len nehnuteľnosť),
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania.


Poplatok za drobné stavebné odpady platí:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávnatý porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len ,,nehnuteľnosť“)


Poplatková povinnosť k poplatku za komunálne odpady vzniká:
a) pre fyzickú osobu - občana 1. dňom vzniku trvalého alebo prechodného pobytu, alebo 2. dňom vzniku práva užívať byt, nebytový priestor alebo inú nehnuteľnosť, ktorú nadobudol kúpou, darom, nájmom a pod.
b) pre právnickú osobu, ktorá nie je podnikateľom, dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť, ak je nehnuteľnosť takáto právnická osoba oprávnená užívať alebo ju užíva na iný účel ako na podnikanie,
c) pre podnikateľa (právnickú alebo fyzickú osobu) dňom vzniku práva užívať nehnuteľnosť na účel podnikania.


Poplatková povinnosť k poplatku za drobné stavebné odpady vzniká:
a)v deň, keď fyzická osoba odvezie drobný stavebný odpad do zberného dvora


Sadzby poplatku:
a) pre poplatníka - občana je sadzba 0,0859 € na osobu a kalendárny deň, ak býva v bytovom dome, alebo v rodinnom dome a zvolil si tzv. "paušálny poplatok",
b) pre poplatníka - občana je sadzba 0,0189 € za 1 l odpadu bývajúceho v rodinnom dome a zvolil si tzv. "množstvový zber",
c) pre právnické osoby a iné podnikajúce osoby je sadzba 0,0189 € za 1 l odpadu
d) 0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt, prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť.


Správca poplatku stanovil za drobný stavebný odpad najnižšiu sadzbu stanovenú zákonnou normou, aby čo najmenej zaťažil občanov mesta.

Správca poplatku za komunálne odpady ustanovuje splatnosť poplatku pre poplatníkov - fyzické osoby spravidla takto:
Poplatok do výšky 35 € je splatný naraz do 30. apríla, resp. do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, poplatok vo výške nad 35 € je splatný v troch splátkach, spravidla takto:
- prvá splátka je splatná do 30. apríla,
- druhá splátka je splatná do 30. júna,
- tretia splátka je splatná do 30. septembra,

Poplatok do výšky 35 € je splatný naraz do 30. apríla. Správca poplatku na žiadosť poplatníka môže povoliť tri splátky v horeuvedených termínoch.

Správca poplatku za drobné stavebné odpady ustanovuje splatnosť poplatku pre fyzické osoby takto:
- do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.


Správca poplatku za komunálne odpady ustanovuje splatnosť poplatku pre poplatníkov - právnické osoby a iné podnikajúce osoby spravidla takto:
a) poplatok do výšky 500 €, je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť poplatku inak,
b) poplatok vo výške nad 500 €, je splatný v troch splátkach, pričom prvá splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, druhá splátka je splatná do 30. júna a tretia splátka je splatná do 30. septembra, pokiaľ správca poplatku neurčí v rozhodnutí splatnosť poplatku inak.


Poplatok možno platiť týmito spôsobmi:

a) bezhotovostným prevodom na určený účet správcu poplatku,
b) poštovým peňažným poukazom na určený účet správcu poplatku,
c) v hotovosti do pokladne správcu poplatku, aj bankomatovou kartou
d) prostredníctvom SIPO len fyzické osoby za komunálne odpady.

Poplatok je možné zaplatiť naraz v hotovosti v pokladni v Kancelárii prvého kontaktu na Magistráte mesta Košice, bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou.


Zníženie a odpustenie poplatku za komunálne odpady

(1) Správca poplatku poplatok za komunálne odpady zníži o 50 %, ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Košice na základe nasledujúcich podkladov:
a) potvrdenia o návšteve školy na príslušný školský rok s dokladom o ubytovaní,
b) potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeruna území Slovenskej republiky mimo mesta s dokladom o ubytovaní,
c) potvrdenia o pobyte vyhotovenom ubytovacím zariadením, prípadne preukázaním iného spôsobu ubytovania v mieste štúdia alebo v mieste práce (napríklad nájomnou zmluvou),
d) potvrdenia o prechodnom pobyte v inej obci alebo meste,
e) overeného čestného vyhlásenia o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva z podkladov predložených podľa písmena a) až d)


(2) Správca poplatku za komunálne odpady za účelom zmiernenia tvrdosti zákona zníži poplatok podľa § 3 písm. a) o: (len v prípade paušálneho zberu)
a) 50% fyzickej osobe vo veku nad 62 rokov,
b) 30 % osobám do 5 rokov,
c) 25 % na piateho a každého ďalšieho člena domácnosti, v prípade viac ako štvorčlennej domácnosti.

(3) Správca poplatku za komunálne odpady zníži poplatok určený podľa § 3 písm. a) pomerne za obdobie, pokiaľ trvajú dôvody na zníženie, o 60%, ak poplatník preukáže, že je v hmotnej núdzi. Zníženie poplatku poplatník preukazuje rozhodnutím príslušného orgánu o poskytnutí dávky v hmotnej núdzi; zníženie sa poskytne najskôr odo dňa právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu o poskytnutí dávky v hmotnej núdzi a vzťahuje sa aj na všetkých členov v domácnosti, ktorí sa v uvedenom rozhodnutí spoločne posudzujú.

(4) Zníženie poplatku za komunálne odpady podľa odseku 2 písm. a) správca poplatku poskytne počnúc najbližším zdaňovacím obdobím po dovŕšení 62 rokov.

(5) Ak u jedného poplatníka vznikne nárok na zníženie poplatku za komunálne odpady z viacerých dôvodov podľa tohto nariadenia súčasne, uplatní sa zníženie poplatku výhodnejšie pre poplatníka.

(6) Správca poplatku za komunálne odpady poplatok odpustí, ak poplatník preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Košice na základe nasledujúcich podkladov:
a) potvrdenie o návšteve školy deklarujúce štúdium v zahraničí v zmysle interných predpisov vysokej školy,
b) potvrdenia alebo iného dokladu o trvaní pracovného pomeru mimo územia Slovenskej republiky,
c) rozhodnutia o výkone trestu odňatia slobody alebo o výkone väzby,
d) potvrdenia alebo iného dokladu o umiestnení v reedukačnom centre,
e) overeného čestného vyhlásenia o počte dní v zdaňovacom období, počas ktorých sa za preukázané obdobie nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta, pokiaľ to nevyplýva z podkladov predložených podľa písmena a) až d)."


Poplatník si môže uplatniť nárok na zníženie v príslušnom zdaňovacom období (kalendárnom roku), na základe písomnej žiadosti, ku ktorej sú predložené príslušné doklady vždy v lehote do jedného mesiaca

a) od vzniku povinnosti platiť poplatok, súčasne so splnením oznamovacej povinnosti,
b) od zmeny už nahlásených údajov,
c) od zániku poplatkovej povinnosti

Upozorňujeme občanov, aby v prípade, že platia poplatok cestou SIPO, neplatili poplatok po obdržaní rozhodnutia o vyrubení poplatku v hotovosti do pokladne mesta, ani prevodným príkazom, z dôvodu duplicitných platieb.


Dôležité upozornenie pre právnické osoby a podnikateľov:

Poplatník, ktorý je právnickou osobou alebo podnikateľom je povinný v oznámení uviesť okrem identifikačných údajov určených vo VZN č. 131 v znení neskorších zmien a doplnkov aj zoznam právnických osôb alebo podnikateľov, ktorí využívajú spoločnú zbernú nádobu na základe nájomnej zmluvy alebo dohody, a to za každú prevádzkareň na území mesta (odberné miesto) v termíne do 31. januára 2018. Ďalšie zmeny je potrebné nahlásiť správcovi dane do 30 dní od akejkoľvek zmeny.

Poplatník, ktorý má uzavretú nájomnú zmluvu alebo dohodu na prenájom nehnuteľností (ďalej len "nájomca") je povinný oznámiť správcovi poplatku a predložiť nájomnú zmluvu s prenajímateľom prvýkrát do 31. januára 2018. Všetky zmeny týkajúce sa nájmu, identifikačných údajov, zmeny adresy je potrebné nahlásiť do 30 dní od ich vzniku.


Podrobnosti týkajúce sa poplatku za komunálne odpady sú uvedené vo
všeobecne záväznom nariadení č. 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice v znení neskorších zmien a doplnkov

  Tlačivá – „Oznámenie vzniku, zmeny a zániku k poplatku za komunálne odpady“, „Oznámenie vzniku k poplatku za drobné stavebné odpady„ na území mesta Košice

  ELEKTRONICKÝ FORMULÁR pre oznámenie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


/Zdroj: referát daní a poplatkov MMK/


Mestské podniky