Deň mesta Košice

Transparentné mesto


TIS Otvorená samospráva - vyhodnotenie mesta Košice

Cieľom Mesta Košice je efektívne a objektívne informovanie obyvateľov mesta o používaní verejných prostriedkov a nakladaní s majetkom mesta, čo je jedným z predpokladov transparentnosti a otvorenosti samosprávy mesta.


Register zmlúv, objednávok a faktúr
Register zmlúv, objednávok a faktúr mesta Košice obsahuje zoznam uzatvorených zmlúv, vystavených objednávok a prijatých faktúr od 1.1.2011 podľa zákona 546/2010.

kliknite na banner

Portál ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB - Zverejňovanie povinných dokumentov


Dotácie a granty

Daňové nedoplatky
Mesto Košice ako správca dane v zmysle § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zverejňuje zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.12. uplynulého roka.

kliknite na banner

 E-SAMOSPRÁVA Zoznam daoových dlžníkov


Súhrnné správy o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1.000 € podľa § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:


Zákon o slobodnom prístupe k informáciámMestské podniky