Deň mesta Košice

Slovník židovských osobností Košíc a okoliaAutori: Mgr. Štefan Kolivoško, PhDr. Jana Amrichová, Alžbeta Chmelárová, Elena Kolivošková, Oľga Mitrová
Lektorovali: JUDr. Ján Gašpar, PhDr. Mária Mihóková, PhDr. Pavol Salamon

Slovo "osobnosť" sa často používa v hodnotiacom význame na tých ľudí, ktorí sú niečím mimoriadni, významní, ktorí sa odlišujú od iných svojimi zásluhami, schopnosťami, či charizmatickými vlastnosťami. Autori Slovníka židovských osobností Košíc a okolia si dali za cieľ zachytiť v jednej knihe takéto židovské osobnosti; teda ľudí, ktorí určitým spôsobom ovplyvnili históriu tohto mesta. Kniha vznikla v edícii Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na základe projektu Hazmana a bola finančne podporená Nadáciou otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Prezentácia knihy sa uskutočnila v rámci Týždňa slovenských knižníc v marci roku 2002.

Kniha je kolektívne dielo. K jej vzniku prispeli aj spolupracovníci z Košíc, ktorí sa v tejto oblasti považujú za špecialistov - Peter Balázs, Ferdinand Halper, Pavol Knúrovský - ako aj bývalí Košičania, v súčasnosti žijúci v zahraničí - Frank Vadász (USA), Moshe N. Friedrich (Izrael), Marika Bergida (Nemecko), Tom Venetianer (Brazília). Ďalšie dôležité zdroje boli napr.: Enten Emanuel: K dejinám Židov v Košiciach, Görög Artúr: A kassai zsidóság története és gallériája.

Slovník má 166 strán a obsahuje 296 hesiel . Ich usporiadanie je v abecednom poradí, čo umožňuje ľahkú orientáciu. Štruktúra hesla obsahuje napr. údaje o mene, dátume a miesta narodenia a úmrtia, rodinných príslušníkoch a charakteristiku osobnosti. Každé heslo obsahuje vyznačenie zdroja údajov s uvedením autora, názvu a čísla strany. Pri niektorých osobnostiach je aj fotografia danej osoby.

Kniha je užitočná hlavne pre tých, ktorí sa zaujímajú o históriu mesta Košice. Je prínosom pre ďalšie generácie, ktoré budú mať možnosť prostredníctvom tejto knihy získať prehľad o živote Židov, ktorí žili v Košiciach. Je nesporné, že slovník obohatil lexikálne pomôcky v oblasti histórie.

Jediným poľutovaniahodným faktom je, že slovník nemá cudzojazyčnú mutáciu (okrem úvodu a záverečného textu s názvom Poznámky k dejinám Židov v Košiciach, ktoré sú aj v angličtine a maďarčine). Bohatosť faktografického materiálu, ktorý kniha obsahuje, by si zaslúžila, aby bola prístupná aj pre ľudí, ktorí nehovoria po slovensky.


Ing. Zuzana Tumidalská - Košice, apríl 2002

Mestské podniky