Deň mesta Košice

Primátor mesta Košice


Primátor je najvyšším výkonným orgánom mesta a zastupuje ho navonok. Je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta. Jeho postavenie podrobne upravuje Zákon o meste Košice a Štatút mesta Košice.
Primátora zastupujú najviac dvaja námestníci, ktorých spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora.

Primátor mesta Košice MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, sa dňa 26. 3. 2018 vzdal mandátu po vymenovaní za podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu. Úlohy primátora plní v zmysle § 13b ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení námestník primátora JUDr. Martin Petruško.


MUDr. Richard  Raši, PhD., MPH
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
Adresa a kontakt: Magistrát mesta Košice        
Tr. SNP 48/A
040 11 Košice
tel.: +421-(0)55-6419 112
fax: +421-(0)55-6437 175
email*:   sekretariatprimatora @ kosice.sk
www.kosice.sk

* Pre korektné doručenie mailu na uvedené emailové adresy je potrebné po skopírovaní emailovej adresy zmazať medzery pred a po symbole @. Dôvodom úpravy emailových adries je obmedzenie zasielania nežiadúcej pošty - spamu na tieto adresy z internetu prostredníctvom spambotov (špeciálnych programov vytvorených na generovanie spamu).

 Priame voľby primátora mesta Košice od roku 1990 - Štatistický prehľad


Mestské podniky