Deň mesta Košice

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oznamovanie protispoločenskej činnosti
Ide o oznámenie vo veci protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorým je mesto Košice a rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, bez ohľadu na počet zamestnancov, ktorých zamestnáva.
Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie hlavnému kontrolórovi mesta Košice, ktorý je zodpovednou osobou podľa § 11 ods. tohto zákona.
Zodpovednou osobou v Meste Košice je hlavný kontrolór Mesta Košice.

Pod oznámením sa rozumie uvedenie skutočnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu záväznej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.

Podnetom sa rozumie:
a) Oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
b) Neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.


Inou protispoločenskou činnosťou sa rozumie konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom, za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť. Oznámenie alebo podnet, ktorý bude poukazovať na konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom bude postúpené príslušnému správnemu orgánu.

Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:
a) Niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až 263 Trestného zákona,
b) Trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
c) Niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
d) Niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
e) Trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
f) Alebo správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000 €.


Oznámenie, podnet alebo podanie môže fyzická osoba podať:
  • Doručením podnetu do podateľne MMK na adresu: ÚHK MMK, TRIEDA SNP č. 48/A, 040 01 Košice v uzatvorenej obálke s označením „Hlavný kontrolór“, takýto podnet sa neotvorený postupuje na ÚHK MMK,
  • Osobne na ÚHK MMK, Trieda SNP č. 48/A, 040 01 Košice,
  • Elektronicky na adresu hlavnykontrolormesta@kosice.sk (24 hodinový prístup),
  • Vhodením oznámenia, podania alebo podnetu do schránky umiestnenej vo vestibule MMK, trakt D, Trieda SNP 48/A, 04001 Košice, ktorá bude označená: “Podnety s oznamovaním protispoločenskej činnosti“, schránku vyberá poverený zamestnanec ÚHK mesta Košice minimálne trikrát do týždňa.
Prílohy:

/Zdroj: Útvar hlavného kontrolóra MMK/

Mestské podniky