Deň mesta Košice

Fond zdravia mesta Košice


GRANTOVÝ PROGRAM NA ROK 2018 - II. kolo
Termín predkladania projektov je stanovený do 28. 09. 2018

Zoznam úspešných žiadateľov o grant – rok 2018, II. kolo
Zoznam úspešných žiadateľov o grant – rok 2018, I. kolo

Zoznam zmlúv o poskytnutí grantu v roku 2018
Zoznam zmlúv o poskytnutí grantu v roku 2017
Zoznam zmlúv o poskytnutí grantu v roku 2016
Zoznam zmlúv o poskytnutí grantu v roku 2015Mesto Košice v súlade so zákonom NR SR č. 147/1997 Zb. o neinvestičných fondoch je iniciátorom a zakladateľom Fondu zdravia mesta Košice n. f. . Fond je samostatnou právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou. Cieľom fondu je aktívne zapojenie obyvateľov mesta Košice do ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany a podpory zdravia, eliminovanie rizík faktorov zdravia a zlepšovanie zdravotného stavu jeho obyvateľov.

Účelom fondu je:
 1. Fond zdravia mesta Košice (ďalej len "fond") je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
 2. Účely, ktoré budú z prostriedkov fondu podporované, sú
  a) všeobecne prospešné účely, najmä
  aa) ochrana a tvorba životného prostredia,
  ab) vytváranie podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov mesta,
  ac) vytváranie podmienok pre telesný a duševný rozvoj obyvateľov mesta,
  ad) podpora vzdelávania k ochrane zdravia a životného prostredia,
  ae) realizácia projektov na zlepšenie životného prostredia mesta a podmienok života a práce jeho obyvateľov,
  af) podpora občianskej iniciatívy a zapojenie verejnosti do realizácie vyhlásených projektov fondu,
  b) individuálna humanitná pomoc jednotlivcovi alebo skupine osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Ciele podpory fondu:

Fond bude podporovať účasť verejnosti na riešení problémov na území mesta Košice v oblasti:

a) ochrany a podpory zdravia
b) ochrany a tvorby životného prostredia, najmä obytného a rekreačného prostredia
c) telesného zdravia, najmä pohybové aktivity, výživu a stravovanie, bezbariérovosť pohybu
d) ekologickej výchovy
e) ostatných projektov v životnom prostredí
f) zvyšovania kvality života cez svojpomoc komunity
g) vytvárania priestoru pre motiváciu potenciálnych sponzorov a prispievateľov
h) vytvárania cesty pre urýchlené uskutočnenie námetov a myšlienok občanov


Správna rada fondu na základe uznesenia MZ číslo 23 zo dňa 09.02.2015, s účinnosťou od 10.02.2015 pracuje v zložení:

Predseda správnej rady Fondu zdravia mesta Košice n. f. MUDr. Renáta Lenártová, PhD.
 
Členovia správnej rady Fondu zdravia mesta Košice, n. f. MUDr. Mária Grüllingová, MPH
PhDr. Katarína Čižmáriková
MUDr. Milan Maďar, MPH
Ing. Lenka Kovačevičová
JUDr. Tibor Bacsó – správca fondu
MUDr. Igor Jutka, MPH
 
Revízor Fondu zdravia mesta Košice n. f. Ing.Bc. Viera Kuncová

Mestské podniky