Deň mesta Košice
Erb mesta Košice zobrazený na 4. erbovej listine z r. 1502

Archív mesta Košice

Zásady používania erbu mesta Košice


   Všeobecne záväzné nariadenie č.159: O symboloch mesta Košice
- záväzné vyobrazenie erbu, štítu erbu, vlajky a pečate mesta Košice je v prílohách VZN
 
   Štatút mesta Košice
 
 

Obr. Erb mesta Košice zobrazený na štvrtej erbovej listine z r. 1502 udelenej mestu Košice kráľom Vladislavom II.

Foto: Marián Krlička


Mestské podniky