Nedeľa, 15. September 2019

Archív mesta Košice

Erb mesta Košice
Archív mesta Košice plní úlohy uložené zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach, ako aj vyhlášky 628/2002 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov. Úlohou AMK je preberať, ochraňovať a sprístupňovať archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti orgánov Mesta Košice, jeho mestských časti, nimi zriadených a založených právnickych osôb a významných fyzických osôb pôsobiacich v meste Košice. V odborných archívnych otázkach sa AMK riadi metodikou, smernicami a pokynmi odboru archívov i odboru registratúr a správy dokumentov MV SR.